O nás

Firma BB AQEX s.r.o. bola založená 21.12.1992 zápisom do obchodného registra ako BB AQEX s.r.o. za účelom uspokojovania zákazníkov v oblasti odpadového hospodárstva. S dobrou znalosťou a bohatými praktickými skúsenosťami pomáhame našim zákazníkom riešiť ich úlohy a potreby v oblasti odpadového hospodárstva.

BB AQEX s.r.o. združuje odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti odpadového hospodárstva. Počas svojej existencie sme navrhli a zrealizovali vysokoúčinné technologické postupy čistenia odpadových vôd, separácie a zneškodňovania kalov.
Vývojom a konštrukčným spracovaním nových účinných technológií zneškodňovania odpadov sa naša firma zaoberá doposiaľ, výsledkom čoho sú nami vyvinuté a vyrábané biodiskové čistiarne odpadových vôd, čistiarne odpadových vôd s prevzdušňovaním, lapače olejov, lapače tukov, čistiarne priemyselných vôd a iné zariadenia s využitím progresívnych chemicky stálych materiálov.

Počet zrealizovaných zariadení sa blíži k 15000 kusom. Komplexné služby firmy od vypracovania projektu cez zabezpečenie inžinierskej a dodávateľskej činnosti po finálnu technologickú dodávku zariadení prináša pre užívateľa nemalé výhody. Skúsenosti z realizovaných čistiarní odpadových vôd využívame pri návrhoch nových technológií, zefektívnení činnosti existujúcich prevádzok a na zoptimalizovanie technologického procesu na báze dostupnej špičkovej meracej a regulačnej techniky.

Jedným z hlavných cieľov je návrh čistiarenských technologických procesov tak, aby umožňovali opätovné využitie odpadových produktov v prevádzkach, prípadne ich druhotné využitie.

1. Spracujeme Vám:

 • komplexné riešenie odpadového hospodárstva
 • najvhodnejšie delenie odpadových látok - vôd, exhalátov, kalov
 • návrh technológie čistenia
 • laboratórne (modelové) skúšky navrhnutej technológie
 • projektové štúdie
 • konštrukčnú a projektovú dokumentáciu atypických zariadení

2. Vyrábame a uvádzame do činnosti, zabezpečujeme servis:

 • biologické domové čistiarne s prevzdušňovaním BDČP 0,6 ÷ 40
 • biodiskové čistiarne komunálnych odpadových vôd BDČ 0,6 ÷ 25
 • lapače olejov LO(S) 1 ÷ 500
 • lapače tukov LTC 1 ÷ 8, LTC 8 ZFL - so zhrabovaním a tlakovou flotáciou
 • deemulgačné zariadenia  zaolejovaných vôd DNZ 0,5 ÷ 15
 • vodomerné šachty valcové. oválne a hranaté
 • neutralizačné stanice
 • merné objekty (V - profil, Parshallov žľab)
 • úpravne pitnej vody
 • čerpacie stanice dažďových, splaškových, pitných a priemyselných vôd
 • nádrže a zariadenia z plastov (PP, PE, PVC,...) podľa priania zákazníka, ktoré odolávajú kyselinám, zásadám a ropným látkam
 • vložkovanie existujúcich stavebných nádrží a žúmp plastovými platňami alebo fóliami
 • galvanické vane
 • vzduchotechnické potrubia a zariadenia z plastov
 • špeciálne výrobky z plastov (laboratórne stoly, stoly pre kartografiu, digestory, plastové neutralizačné koše, odvodňovacie koše,...)
 • celoplastové rodinné bazény, vodné atrakcie
 • práčky vzduchu – absorbéry

3. Dodávame a realizujeme:

 • kompletnú technologickú časť čistiarní odpadových vôd
 • rôzne atypické zariadenia podľa  návrhu zákazníka, prípadne podľa návrhu, ktorý spracuje naša firma na základe požiadavky zákazníka
 • konštrukcie zastaraného technologického zariadenia existujúcich čistiarenských zariadení
 • oplastovanie plôch - podláh, žlabov, zvyslých stien, výklenkov, nádrží, šácht, vodojemov, havarijných vaní

4. Predávame:

 • plastové materiály (dosky, rúry, zvarov. materiál z PP, PE, PVC, plexisklo, polykarbonát)
 • kanalizačné a vodoinštalačné rozvody
 • plastové a gumové hadice, tesniace materiály (gumy, tmely)
 • armatúry vodárenské, plynárenské, kúrenárske a chemické
 • čerpaciu techniku
 • tepelnoizolačný materiál
 • plastové rošty
 • spojovací materiál
 • zdravotechnické vybavenia budov (umývadlá, WC komplety ...)

© BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica, SK
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30
e-mail: paricka@bbaqex.sk     

              

048/471 69 33

0907 836 595

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:30 – 12:00
e-mail: obchodma@bbaqex.sk

048/471 69 34

0915 720 098